• Wchodząc do AQUAPARKU należy zmienić obuwie przed wejściem do strefy basenowej lub sauny.
 • Wstęp na pływalnię tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym- spodenki typu szorty nie są dozwolone! Przed wejściem do basenów należy opłukać się dokładnie pod prysznicem.
 • Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni zobowiązane są podporządkować się ratownikom, którzy na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie dyżurującemu ratownikowi.
 • Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurnego ratownika.

Korzystających z atrakcji AQUAPARKU prosimy o szczegółowe zapoznanie się z REGULAMINEM.

REGULAMIN OBIEKTU AQUAPARK W SUWAŁKACH

Pobierz regulamin w formacie PDF
Dział I.
Postanowienia ogólne.
§1.

 1. AQUAPARK zlokalizowany przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach .
  Obiekt jest otwarty codziennie w godz. od 6.00 do 22.00, z wyłączeniem awarii, przerw technologicznych oraz dni świątecznych i organizacji imprez sportowych wyszczególnionych na tablicy ogłoszeń strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
 2. Pomieszczenia basenowe, sauny i grotę solną użytkownik jest zobowiązany opuścić nie później niż 15 minut przed zamknięciem obiektu, niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Użytkownik zobowiązany jest opuścić obiekt Aquaparku do godziny 22.00.
 3. Każdy użytkownik korzystający z obiektu jest obowiązany do zapoznania się z przepisami regulaminów, obowiązujących na jego terenie i podporządkowania się ich zapisom. Korzystanie z obiektu jest równoznaczne zarówno z potwierdzeniem zapoznania się z tymi przepisami, akceptacją wszystkich postanowień regulaminów, jak też zobowiązaniem się do ich bezwzględnego przestrzegania.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń obiektu regulują instrukcje użytkowania, umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest obowiązana do zapoznania się z instrukcjami tych urządzeń i podporządkowania się ich zapisom.
 6. O wszelkich zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz o podejrzeniu nieprawidłowej pracy urządzeń i atrakcji wodnych należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel obiektu.
 7. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, chorym z upławami, z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry, plastrami i bandażami na ciele oraz osobom których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się nakazom personelu a w szczególności poleceniom ratowników. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze czerwonym z napisem „Ratownik”.
 9. Strefy obiektu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są tablicami informacyjnymi i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.
 10. Opiekun grupy zorganizowanej zobowiązany jest zgłosić się do obsługi kasowej i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy regulaminu dla grup zorganizowanych.
 11. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
 12. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, mogą być realizowane wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownika obiektu.

Dział II.
Zasady korzystania z obiektu.
§1.

 1. Wstęp do obiektu odbywa się na podstawie transpondera Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK), który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym w obiekcie cennikiem. Transponder upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obrębie strefy basenowej bądź w obrębie strefy saun i podlega rozliczeniu oraz zwrotowi w poszczególnych kasach przy wyjściu z odpowiedniej strefy Aquaparku.
 2. Przed odbiorem transpondera użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia czy transponder nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych. Odbiór transpondera oznacza, że transponder w chwili wydania użytkownikowi nie był uszkodzony mechanicznie. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do Dyrektora OSiR w razie uznania przez kierownika obiektu, że uszkodzenie transpondera nastąpiło z przyczyn zależnych od użytkownika.
 3. Za zgubione, uszkodzone transpondery lub klucze do szafek depozytowych korzystający zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 35 złotych.
 4. Czas pobytu i związane z nim opłaty, liczone są od momentu aktywacji transpondera przy wejściu przez bramkę przy kasie, do momentu odczytania pamięci transpondera przy wyjściu.
 5. Korzystający użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia pełnej należności za korzystanie z urządzeń oraz za ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu w momencie rozliczenia przy kasie.
 6. Za wykupione i niewykorzystane bilety wstępu, w tym z powodu wydalenia użytkownika z obiektu, uiszczone opłaty nie są zwracane. Nie dotyczy to sytuacji, gdy niewykorzystanie biletu nastąpiło z przyczyn zależnych od Aquaparku.
 7. Kierownik obiektu może czasowo ograniczyć wstęp na obiekt ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających z obiektu.
 8. Użytkownicy z wykupionymi karnetami mają pierwszeństwo wejścia na pływalnię.
 9. Przed wejściem do szatni wewnętrznej obowiązuje zmiana obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe (dopuszczalne jest chodzenie boso). Po wyjściu z hali basenowej oraz przebraniu się zmiana obuwia z basenowego na zewnętrze następuje po opuszczeniu szatni wewnętrznej.
 10. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
 11. Przed wyjściem z szatni na teren niecki basenowej należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
 12. Kierownik oraz personel obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy, pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach otwartych lub nieprawidłowo zamkniętych. Pieniądze oraz przedmioty wartościowe należy pozostawiać w szafkach depozytowych umiejscowionych w holu przy szatni głównej.
 13. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej i saun do dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem, (także każdorazowo, po skorzystaniu z WC) oraz do dezynfekcji stóp poprzez przejście przez brodzik.
 14. Na terenie strefy basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nieposiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa użytkownika, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia obiektu:
  a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała;
  b) dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni, o długości maksymalnie do połowy uda.
 15. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich. Opiekun płaci za pobyt w obiekcie według obowiązującego cennika.
 16. Zabrania się pozostawiania na halach basenowych bez nadzoru dzieci nieumiejące pływać.
 17. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
 18. Dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunów wstęp jest bezpłatny. W celu uzyskania pomocy osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie proszeni są zgłoszenie się w recepcji.
 19. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanych dla nich pomieszczeniach.

§2.
Zasady korzystania z pływalni, urządzeń i atrakcji wodnych.

 1. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością, a w uzasadnionych przypadkach, po konsultacji z lekarzem.
 2. W przypadku małej frekwencji atrakcje wodne włączane są na życzenie użytkownika.
 3. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest długi, ciągły dźwięk gwizdka nadany przez ratownika.
  Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 4. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim nie może przekraczać 6 osób.
 5. Tory 1 i 8 przeznaczone są na pływanie rodzinne z dziećmi oraz dla osób słabo pływających, tory 2 i 7 przeznaczone są na pływanie rekreacyjne, tory 3, 4, 5 i 6 przeznaczone są dla osób dobrze pływających.

Dział III.
Zakazy i zezwolenia obowiązujące w obiekcie.
§1.

 1. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu zakazuje się:
  1. wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;
  2. przebywać w stanie wskazującym na stan intoksykacji;
  3. wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
  4. używać strojów i przedmiotów zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą;
  5. wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem „Niebezpieczna głębokość wody” jeżeli nie umie się pływać;
  6. skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;
  7. wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów;
  8. biegać, popychać i wrzucać do wody inne osoby, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu;
  9. wszczynać fałszywych alarmów;
  10. wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów;
  11. wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach;
  12. wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);
  13. wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi;
  14. zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych;
  15. używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej;
  16. niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu;
  17. przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu;
  18. korzystać na ternie przebieralni, natrysków, hali basenowej, saun i groty solnej z telefonów komórkowych;
  19. wnosić sprzętu muzycznego i grającego;
  20. palić tytoniu i innych używek;
  21. żuć gumy i spożywać pokarmów w hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków, saunach oraz grocie solnej;
  22. pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych;
  23. wprowadzać zwierząt i sprzętu typu: rolki, rowery, deskorolki, wózki itp. oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie;
  24. wchodzić na rzeźby, kwietniki, murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone;
  25. używać okularów korekcyjnych i masek wodnych przy korzystaniu ze zjeżdżalni;
  26. załatwiać potrzeby fizjologiczne poza WC.
 2. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń oraz do zaleceń służb porządkowych lub personelu obiektu mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i/lub cywilnego.

§2.

 1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 2. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.
 3. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu.
 4. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody personelu.
 5. Leżakowanie dozwolone jest w wydzielonych strefach hali basenowej (tzw. „plaża”).

Dział IV.
Zasady odpowiedzialności.
§1.

 1. Osoby, które dokonały zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia lub urządzenia obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 2. Rodzice lub pełnoletni opiekunowie małoletnich dzieci ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 3. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie wyłącza to możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń na drodze sądowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami
 4. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji właściciela lub przekazuje do punktu rzeczy znalezionych zgodnie z zasadami odrębnymi obowiązującymi w OSIR.

Dział V.
Postanowienia końcowe.
§1.

 1. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać Kierownikowi Aquaparku oraz Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
 2. Aquapark zastrzega możliwość wyłączenia z użytkowania części urządzeń bez podania przyczyn, co pozostaje bez wpływu na cenę biletów. Informację o czasowym wyłączeniu stref obiektu i atrakcji wodnych użytkownik uzyskuje bezpośrednio przed wykupieniem biletu wstępu do Aquaparku.

§2.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, a w razie braku odpowiednich uregulowań, decyzję podejmuje kierownik obiektu.
 2. Integralną część regulaminu stanowią regulaminy i/lub instrukcje użytkowania poszczególnych urządzeń.
 3. Zastrzega się możliwość dokonywania zmian niniejszego regulaminu.

§3.

 1. Tekst niniejszego regulaminu oraz jego zmiany publikowane są na stronie internetowej Aquaparku – www.aquapark.suwalki.pl oraz wywieszane w ogólnodostępnej strefie obiektu Aquapark.

* Widownia oraz pomieszczenia multimedialne i sędziowskie stanowią integralną część strefy basenowej. Pomieszczenia te są udostępniane dla osób spoza obsługi obiektu jedynie podczas zawodów sportowych.
Dyrektor OSiR w Suwałkach

 

REGULAMIN KART KLIENTA (E-KART) :

I. KARTY ABONAMENTOWE K1-K6

 1. Warunkiem wydania karty jest wpłata kaucji w wysokości 15 złotych lub zakup karty.

 2. Zwrot kaucji może nastąpić po zwrocie nieuszkodzonej(niezniszczonej) karty w terminie 3 miesięcy od daty upływu ważności karty. Po tym terminie kaucja nie podlega zwrotowi. Karta przechodzi na własność klienta i przyjmuje się, że klient zrezygnował z niewykorzystanego salda na posiadanej karcie. Klient ma prawo w dowolnym okresie ponownie doładować kartę.
 3. Karta daje właścicielowi możliwość wielokrotnego doładowania związanego z nią konta, zgodnie z obowiązującym cennikiem Aquaparku w Suwałkach. Minimalną kwotą doładowania jest 45 złotych.

 4. Każde kolejne doładowanie karty w okresie jej ważności lub przed upływem 3 miesięcy od jego upływu zwiększa wartość salda na karcie o wpłaconą kwotę i przedłuża jej ważność zgodnie z cennikiem. Rabat przyznany w ostatnim doładowaniu obowiązuje dla całej kwoty na saldzie.

 5. Zwrot karty do Aquaparku i wypłata kaucji oznaczają, że klient rezygnuje z salda pozostałego na karcie.

 6. Kaucja na karcie zgłoszonej jako zgubiona ulega kasacji (sprzedaży).

 7. Dane osobowe podane przez klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy.

II. KARTA VIP

 1. Warunkiem wydania karty jest wpłata kaucji w wysokości 15 złotych lub zakup karty.
 2. Zwrot kaucji może nastąpić po zwrocie nieuszkodzonej(niezniszczonej) karty w terminie 3 miesięcy od daty upływu ważności karty. Po tym terminie kaucja nie podlega zwrotowi. Karta przechodzi na własność klienta i przyjmuje się, że klient zrezygnował z niewykorzystanego salda na posiadanej karcie. Klient ma prawo w dowolnym okresie ponownie doładować kartę.
 3. Właścicielem karty VIP jest osoba wpisana w formularzu karty.
 4. Ze środków na karcie VIP może korzystać jej właściciel. Właściciel ma prawo wprowadzić 1 lub 2 osoby.
 5. Doładowanie karty VIP uprawnia do 40% rabatu.
 6. Kwota doładowania oraz okres ważności karty VIP określone są w cenniku Aquaparku w Suwałkach. Od dnia 2016.11.02 wpłata wynosi 900zł (1500zł do wykorzystania) w ciągu 500 dni od daty doładowania.
 7. Karta daje możliwość wielokrotnego doładowania konta VIP .

 8. Każde kolejne doładowanie karty w okresie jej ważności lub przed upływem 3 miesięcy od jego upływu zwiększa wartość salda na karcie o wpłaconą kwotę i przedłuża jej ważność zgodnie z cennikiem dla karty VIP.

 9. Zwrot karty do Aquaparku i wypłata kaucji oznaczają, że klient rezygnuje z salda pozostałego na karcie.

 10. Kaucja na karcie zgłoszonej jako zgubiona ulega kasacji (sprzedaży).

 11. Dane osobowe podane przez klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji umowy.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z AQUAPARKU PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE Opiekun grupy

Pobierz regulamin w formacie PDF
 1. 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług Aquaparku będących pod nadzorem opiekuna.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z Aquaparku.
 4. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za jej przybycie co najmniej na 15 min. przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia zajęć.
 5. Opiekun grupy reprezentuje organizatora zajęć i zobowiązany jest do właściwej opieki, nadzoru i zapewnienia bezpieczeństwa powierzonej jego pieczy grupie osób.
 6. Opiekun grupy ma obowiązek dostarczenia kierownictwu Aquaparku przed rozpoczęciem zajęć kserokopii dowodu ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach ogólnych oraz oryginału dokumentu do wglądu.
 7. Opiekun grupy zorganizowanej ma obowiązek dostarczenia kierownictwu Aquaparku przed rozpoczęciem zajęć regulaminu uczestnictwa w zajęciach dla danej grupy oraz danych osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć, posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
 8. Opiekun grupy składa pisemne oświadczenie, że do uczestnictwa w zajęciach dopuszczane są wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożyły podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach.
 9. Opiekun grupy ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z ratownikiem, kształtuje program pobytu grupy w Aquaparku i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
 10. Opiekunowi grupy nie wolno stosować wobec uczestników przymusu korzystania z atrakcji Aquaparku.
 11. Opiekun grupy ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z Aquaparku, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla instruktorów prowadzących zajęcia oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 12. Opiekun grupy sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w pomieszczeniach:
  • szatni,
  • natrysków,
  • hali basenowej.
 13. Na jednego opiekuna grupy nie może przypadać więcej niż:
  • 15 pełnoletnich uczestników,
  • 10 niepełnoletnich uczestników lub pełnoletnich uczniów
  • 5 uczestników w wieku przedszkolnym
  • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo pływalni ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych
 14. W czasie pobytu grupy w Aquaparku opiekunowie są zobowiązani dopilnować, żeby jej uczestnicy przestrzegali regulaminów, zachowywali się bezpiecznie, spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 15. Opiekunowie grup wchodzą do Aquaparku bezpłatnie.
 16. Grupy bez opiekuna nie będą wpuszczone do Aquaparku.
 17. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz kontrolować zachowanie jej uczestników.
 18. Opiekun grupy w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
 19. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:
  • wprowadzenie grupy do holu głównego Aquaparku i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
  • zapoznania uczestników grupy z regulaminem ogólnym korzystania z Aquaparku, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz zobowiązanie uczestników do ich przestrzegania,
  • załatwienie w kasie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym, pobranie transponderów dla członków grupy,
  • przekazanie transponderów uczestnikom grupy oraz pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i transponderów,
  • dopilnowanie by wszyscy podopieczni pozostawili w szatni okrycia zewnętrzne oraz obuwie i założyli klapki basenowe,
  • podpisanie zobowiązania do bezwzględnego przestrzegania regulaminów Aquaparku, podanie nazwy i adresu placówki, nazwiska opiekuna i liczebności grupy,
  • wprowadzenie grupy do szatni i dopilnowanie przebrania się w stroje kąpielowe, umieszczenia odzieży w szafkach oraz właściwego zamknięcia szafek,
  • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami i sanitariatów
  • wskazanie sanitariatów i ubikacji oraz zwrócenie uwagi na obowiązek korzystania z ubikacji i sanitariatów w czasie całego pobytu w hali basenowej,
  • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących,
  • dopilnowanie właściwego rodzaju, kompletności i stanu higienicznego stroju kąpielowego uczestnika,
  • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie, żeby wszyscy podopieczni przy wejściu na basen opłukali stopy środkiem dezynfekującym,
  • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli
  • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy
  • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
  • przebywanie na podeście startowym zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
  • przebywanie na obrzeżu niecki whirpoola, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
  • przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od podopiecznych złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
  • po upływie wyznaczonego czasu pobytu zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy i wyprowadzenie grupy z hali basenowej do natrysków i sanitariatów
  • zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej
  • dopilnowanie umycia całego ciała przez uczestników grupy po wyjściu z hali basenowej,
  • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabrania przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych,
  • zebranie od wszystkich uczestników grupy transponderów i rozliczenie się z nich w kasie Aquaparku,
  • wyprowadzenie grupy do holu głównego Aquaparku,
  • rozliczenie się w kasie z czasu pobytu grupy w Aquaparku zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
 20. Opiekun i członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Aquaparku.
 21. Opiekun grupy jest odpowiedzialny za zgłoszenie każdego wypadku mającego miejsce w czasie przebywania grupy na terenie Aquaparku ratownikowi lub kierownikowi Aquaparku i potwierdzenie odnośnego wpisu o nim w Dzienniku pracy ratowników.
 22. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez grupę podczas jej przebywania na terenie Aquaparku.
 23. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za wszelkie wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem przez uczestników grupy, obowiązujących na terenie Aquaparku przepisów.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, jeżeli podstawą korzystania z Aquaparku jest umowa.
 24. W przypadku braku umowy korzystania z obiektu – opiekun grupy potwierdza własnoręcznym podpisem zapoznanie i stosowanie się do przepisów regulaminów obowiązujących na terenie Aquaparku.
 25. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Aquaparku – kierownik Aquaparku lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z Aquaparku i usunięcia grupy z obiektu.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z AQUAPARKU PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE Uczestnicy grupy zorganizowanej

Pobierz regulamin w formacie PDF
 1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
 2. Przez grupę rekreacyjną rozumie się zespół osób korzystających z usług Aquaparku będących pod nadzorem opiekuna.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z Aquaparku.
 4. Uczestnicy grupy przychodzą do Aquaparku co najmniej na 15 min. przed rozpoczęciem zajęć.
 5. Uczestnicy zajęć prowadzonych w zorganizowanych grupach mają obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z Aquaparku, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
 6. Do obowiązków uczestnika zajęć prowadzonych w grupie zorganizowanej należy w szczególności:
  • poruszanie się po terenie Aquaparku razem z grupą,
  • pozostawienie w szatni okrycia zewnętrznego oraz obuwia i założenie klapek basenowych,
  • przebranie się w zgodny z regulaminem, czysty strój kąpielowy, umieszczenie odzieży w szafkach oraz właściwe zamknięcie szafek,
  • staranne umycie się przy użyciu środków myjących,
  • przy wejściu na basen opłukanie stóp środkiem dezynfekującym,
  • udział w zbiórce rozpoczynającej zajęcia,
  • bezwzględne podporządkowanie się poleceniom ratowników, pracowników Aquaparku, instruktorów prowadzących zajęcia i opiekunów,
  • przestrzeganie zakazu powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Aquaparku lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
  • przestrzeganie zakazu biegania, wrzucania i wpychania do wody innych uczestników kąpieli oraz urządzania fałszywych alarmów
  • przestrzeganie zakazu przekraczania stref wyznaczonych grupie do kąpieli oraz opuszczania hali basenowej bez powiadomienia instruktora prowadzącego zajęcia i opiekuna grupy,
  • przestrzeganie zakazu skoków do wody, nurkowania, korzystania z urządzeń i atrakcji wodnych bez wyraźnego zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
  • przestrzeganie zakazu kąpieli w okularach i biżuterii (zegarkach, pierścionkach i obrączkach, bransoletkach, rzemykach, łańcuszkach, kolczykach, ozdobach we włosach, itp.),
  • przestrzeganie zakazu korzystania z masek do nurkowania i innego sprzętu, bez zezwolenia instruktora prowadzącego zajęcia lub opiekuna,
  • przestrzeganie zakazu żucia gumy, spożywania jedzenia i napojów,
  • przestrzeganie podanej grupie sygnalizacji dźwiękowej,
  • sygnalizowanie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy wszystkich sytuacji, mogących doprowadzić do wypadku, w tym własnego złego samopoczucia i braku możliwości wykonania ćwiczeniu lub korzystania z atrakcji wodnych,
  • zgłoszenie instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub opiekunowi grupy każdego przypadku skaleczenia lub urazu, doznanego w trakcie trwania zajęć,
  • udział w zbiórce kończącej zajęcia,
  • po zakończeniu zajęć złożenie w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
  • po wyjściu z hali basenowej umycie całego ciała,
  • opróżnienie szafek odzieżowych oraz zabranie wszystkich rzeczy osobistych.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z AQUAPARKU PRZEZ GRUPY ZORGANIZOWANE instruktor prowadzący zajęcia

  1. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób kąpiących się lub uprawiających ćwiczenia w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby, będących pod nadzorem opiekuna.
  2. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z Aquaparku.
  3. Zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej mogą prowadzić tylko osoby, posiadające kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, trenera, instruktora lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
  4. Zajęcia rehabilitacji ruchowej oraz zabiegi fizjoterapeutyczne mogą prowadzić fizjoterapeuci i absolwenci szkół wyższych ze specjalnością rehabilitacja lub gimnastyka lecznicza oraz technicy fizjoterapii. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
  5. Zajęcia o charakterze profilaktycznym i korektywnym mogą prowadzić absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli – o kierunku (specjalności) wychowanie fizyczne, jeżeli w trakcie nauki lub po jej ukończeniu nabyli kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, oraz absolwenci szkół wyższych lub średnich zawodowych i absolwenci zakładów kształcenia nauczycieli – o kierunku (specjalności) wychowanie przedszkolne lub nauczanie początkowe, po uzyskaniu kwalifikacji w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wszystkie te osoby będą zwane dalej instruktorami prowadzącymi zajęcia.
  6. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dostarczenia kierownictwu Aquaparku przed rozpoczęciem zajęć kserokopii posiadanych w tym zakresie uprawnień oraz oryginałów dokumentu do wglądu.
  7. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników grupy oraz o ich umiejętnościach pływackich i zgodnie z tą wiedzą, w porozumieniu z opiekunem grupy i ratownikiem, kształtuje program zajęć i korzystanie przez jej uczestników z atrakcji wodnych.
  8. Instruktorowi prowadzącemu zajęcia nie wolno stosować wobec uczestników przymusu wykonywania ćwiczeń oraz korzystania z atrakcji Aquaparku.
  9. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek dokładnego zapoznania się z regulaminem ogólnym korzystania z Aquaparku i, regulaminami stanowiskowymi atrakcji wodnych, regulaminem dla opiekunów grup oraz regulaminem dla uczestników zajęć grupowych i bezwzględnego podporządkowania się wszystkim ustaleniom w nich zawartym.
  10. Instruktor prowadzący zajęcia sprawuje stały nadzór nad grupą i ponosi odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo w hali basenowej.
  11. Na jednego instruktora prowadzącego zajęcia nie może przypadać więcej niż:
   • 15 uczestników,
   • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo Aquaparku ilość osób niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia podopiecznych oraz liczby opiekunów
   • ustalona i zaakceptowana przez kierownictwo Aquaparku ilość osób uczestnicząca w szkoleniach płetwonurkowych, ratowniczych lub innych o specjalistycznym charakterze.
  12. W czasie pobytu grupy na Aquaparku instruktor prowadzący zajęcia jest zobowiązany do egzekwowania od uczestników grupy zachowań zgodnych z obowiązującymi na terenie Aquaparku regulaminami.
  13. Instruktorzy prowadzący zajęcia wchodzą do Aquaparku bezpłatnie.

1

 1. Instruktorzy prowadzący zajęcia zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy lub sportowy i przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą.
 2. Instruktor prowadzący zajęcia w czasie zajęć w wodzie powinien znajdować się w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widziałby wszystkich uczestników i sam był przez nich widziany.
 3. Do obowiązków instruktora prowadzącego zajęcia należy w szczególności:
  • każdorazowe sprawdzenie sprawności technicznej i kompletności urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć,
  • uzgodnienie z ratownikiem sposobów sygnalizacji akustycznej oraz ilości i rodzaju użytkowanego sprzętu i urządzeń,
  • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej, w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli,
  • zarządzanie zbiórki i sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
  • zapoznanie uczestników zajęć z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego używania urządzeń i sprzętu przed ich udostępnieniem uczestnikom,
  • prowadzenia zajęć w sposób zgodny z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i dobrą praktyką,
  • ustawiczna kontrola zachowania uczestników grupy w czasie całego pobytu w hali basenowej i podejmowanie w razie potrzeby działań zmierzających do utrzymania bezpieczeństwa i porządku oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia lub urządzeń,
  • przebywanie przy niecce hamowni zjeżdżalni, podczas korzystania przez uczestników grupy z tego urządzenia,
  • przed zakończeniem pobytu wyegzekwowanie od uczestników złożenia w wyznaczonym miejscu sprzętu sportowego, pływackiego lub ratowniczego,
  • po zakończeniu zajęć zarządzanie zbiórki, sprawdzenie stanu liczebnego grupy,
  • zgłoszenie ratownikowi faktu zakończenia zajęć i wyprowadzenia grupy z hali basenowej,
 4. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek podporządkowania się poleceniom ratowników oraz pracowników Aquaparku.
 5. W przypadku stwierdzenia poważnych uchybień w zakresie przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Aquaparku – kierownik Aquaparku lub ratownik mają prawo do zakazania dalszego korzystania grupie z Aquaparku i usunięcia grupy z obiektu.

WARUNKI NA BASENIE
PARTNERZY SERWISU
MAPA STRONY
PROJEKT WSPIERAJĄ
Copyright © 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja: R&P New Media